สินเชื่อ

สหกรณ์ให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น แยกเป็น 3 ประเภท คือ

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

2. เงินกู้สามัญ

3. เงินกู้พิเศษ   แบ่งออกเป็น 4 ประเภท        

  • เงินกู้พิเศษ
  • เงินกู้พิเศษเบิกเกินบัญชี
  • เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
  • เงินกู้พิเศษตามโครงการของสหกรณ์

 

วงเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวนไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

เงินกู้สามัญ ให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร แต่สูงสุดไม่เกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

เงินกู้พิเศษ ให้แก่ผู้กู้รายหนึ่ง ๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร วงเงินกู้สูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  

   ** ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ ต้นเงินกู้รวมกันทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินกว่า 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) **

 

หลักค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กำหนดดังนี้

(1)  วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) ไม่ต้องมีหลักประกัน

(2)  วงเงินกู้เกินกว่า 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ำประกัน

เงินกู้สามัญ มีข้อกำหนดดังนี้

  • ถ้าเงินกู้รายนั้นมีจำนวนวงเงินไม่เกินกว่าเงินสะสมค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น
  • ถ้าเงินกู้รายนั้นมีจำนวนเงินเกินกว่าเงินสะสมค่าหุ้น ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

ก.)  วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ำประกัน

ข.)  วงเงินกู้ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน

ค.)  วงเงินกู้เกินกว่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อย 3 คน ค้ำประกัน

เงินกู้พิเศษ กำหนดดังนี้

(ก)  ถ้าเงินกู้รายนั้นมีจำนวนวงเงินไม่เกินกว่าเงินสะสมค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น

(ข)  มีอสังหาริมทรัพย์  อันปลอดจากภาระจำนองเป็นประกันหนี้รายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้  โดยจำนวนเงินกู้ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในจำกัด ดังนี้ (1) ที่ดิน วงเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของที่ดินนั้น (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุสิ่งปลูกสร้าง วงเงินรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าจำกัดไว้ในระเบียบข้อ 21.

(ค)  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ อันปลอดจากภาระการจำนำ จำนำเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้สูงสุดต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น และต้องไม่เกินกว่าวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้

    ** ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ผู้กู้นำมาจำนองค้ำประกันหนี้กับสหกรณ์ หรือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่ออย่างสมัครใจกับบริษัทที่สหกรณ์กำหนด และต้องสลักหลังให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ **

    ** หลักประกันเงินกู้พิเศษตามโครงการของสหกรณ์ ให้เรียกหลักประกันตามระเบียบที่กำหนดของแต่ละโครงการ **

 

เงินชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายใน 10 เดือน

เงินกู้สามัญ  ให้ผู้กู้ส่งชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน เป็นจำนวนกี่เดือนก็สุดแต่คณะกรรมการเงินกู้จะเห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน 120 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือสัญญาเป็นต้นไป

เงินกู้พิเศษทุกประเภท กำหนดให้ชำระหนี้ดังต่อไปนี้

    (ก)  เงินกู้พิเศษ ให้ผู้กู้ส่งชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน ตามที่คณะกรรมการเงินกู้จะเห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน 180 เดือน

    (ข)  เงินกู้พิเศษเบิกเกินบัญชี ให้ผู้กู้ส่งชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน 72 เดือน

    (ค)  เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้กู้ส่งชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  แต่ต้องไม่เกิน 300 เดือน

    (ง)  เงินกู้พิเศษตามโครงการของสหกรณ์ การส่งชำระหนี้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ 

 

ดอกเบี้ยเงินกู้

    ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากผู้กู้ ในอัตราไม่เกินกฎหมายกำหนด โดยคำนวณดอกเบี้ยตามต้นเงินกู้คงเหลือเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้จนถึงวันชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น

    เฉพาะกรณีเงินกู้พิเศษเบิกเกินบัญชี สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนทบเป็นต้นเงินกู้ในทุกวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ และให้ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน