คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 44/2565

 
   
  นายมงคล  กิจทวี  
  ประธาน  
     
 
นายไพเราะ  กิจเจริญ   นายวิมล  กิจบำรุง
เลขานุการ   กรรมการ
     
   
นายธานี  พงศ์ประเสริฐสิน   นางศิรดา  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
กรรมการ   กรรมการ