คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 41/2562

 
   
  นายมงคล  กิจทวี  
  ประธาน  
     
 
นายไพเราะ  กิจเจริญ   นายวิมล  กิจบำรุง
เลขานุการ   กรรมการ
     
   
นางศรีสุดา  รัฐถา   นายธานี  พงศ์ประเสริฐสิน
กรรมการ   กรรมการ