คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 42/2563

 
   
  นายพิรุณ  เผ่าพงษ์  
  ประธาน  
     
 
นายวิมล  กิจบำรุง   นายธานี  พงศ์ประเสริฐสิน
เลขานุการ   กรรมการ
     
   
นางวิรักษ์  คุปติธรรมกุล   นางสาวยุวลักษณ์  กิจสวัสดิ์
กรรมการ   กรรมการ