ลูกจ้าง

ลูกจ้าง
1. นางพรณี กิจสกุล ร้านสินค้าสมาชิกฝากขาย
2. นายไพเวช สุนสงวน ซ่อมบำรุง
3. นายกิติศักดิ์ กีรติวัฒน์ ขับรถ
4. นายภิเดช กลิ่นประยงค์ รักษาความปลอดภัย
5. นางภัณฑิรา รอดรักษา แม่บ้าน
6. นางสมพิศ อินทรอร่าม คนสวน
7. นายบุญเลิศ สีตองอ่อน รักษาความปลอดภัย
8. นายวิทยา ภูมิดี รักษาความปลอดภัย
9. นายสมศักดิ์ จันละบุตร รักษาความปลอดภัย