เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

 

ฝ่ายจัดการ
1. นางวรรฎา กิจบุญชู ผู้จัดการ
2. นางรุ่งรัตน์ เวชสังวล รองผู้จัดการ
3. นางนีรนาจ กิจสงวน รองผู้จัดการ