รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 สิงหาคม2563

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,732  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,434  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,097,885,887.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 184,517,215.00  บาท
เงินให้กู้ 2,761,738,827.50  บาท
เงินรับฝาก 2,888,844,999.45  บาท
ทุนสำรอง 166,628,079.81  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 197,603,504.17 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,631,924,260.82  บาท
หนี้สิน 2,905,429,072.12  บาท
ทุน 1,646,634,685.98  บาท