รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 ม.ค. 2564

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,726 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,427 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,113,179,690.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 180,220,270.00 บาท
เงินให้กู้ 2,728,210,314.00 บาท
เงินรับฝาก 2,998,767,071.57 บาท
ทุนสำรอง 166,652,079.81 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 191,166,100.17 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,788,325,681.94 บาท
หนี้สิน 3,016,151,536.00 บาท
ทุน 1,651,218,139.98 บาท