รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 กันยายน 2562

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,634  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,486  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,056,668,909.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 183,591,778.00  บาท
เงินให้กู้ 2,631,985,084.00  บาท
เงินรับฝาก 2,589,696,964.57  บาท
ทุนสำรอง 154,117,516.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 194,632,483.33  บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,271,141,955.55 บาท
หนี้สิน 2,603,199,550.07 บาท
ทุน 1,589,010,686.85 บาท