รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,585 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,496  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,049,055,239.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 182,229,425.00  บาท
เงินให้กู้ 2,593,213,730.00  บาท
เงินรับฝาก 2,579,811,098.15  บาท
ทุนสำรอง 152,850,556.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 197,019,946.33  บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,235,820,351.89 บาท
หนี้สิน 2,592,889,317.35 บาท
ทุน 1,581,155,166.85 บาท