รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 เมษายน 2563

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,711  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,454  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,078,838,228.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 180,532,169.00  บาท
เงินให้กู้ 2,757,088,084.00  บาท
เงินรับฝาก 2,738,492,429.27  บาท
ทุนสำรอง 154,682,016.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 305,640,500.71 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,508,639,439.34 บาท
หนี้สิน 2,752,142,563.79 บาท
ทุน 1,719,692,914.23 บาท