คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 42/2563

 
   
  นางสมทรง  บุญอรุณรักษา  
  ประธาน  
     
 
นางสาวสมปอง  กิจประเสริฐ   นายชัยยุทธ  กิจสกุล
เลขานุการ   กรรมการ
     
 
นางศรีสุดา  รัฐถา   นายอวยชัย  กิจเจริญ
กรรมการ   กรรมการ