คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 41/2562

 
   
  นายบุญยง  จินดาสันติสกุล  
  ประธาน  
     
 
นายชาตรี  พงศ์ประเสริฐสิน   นายชัยยุทธ  กิจสกุล
เลขานุการ   กรรมการ
     
 
นางสมทรง  บุญอรุณรักษา   นางสาวสมปอง  กิจประเสริฐ
กรรมการ   กรรมการ