คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 44/2565

 
   
  นายบุญยง  จินดาสันติสกุล  
  ประธาน  
     
 
นายชาตรี  พงศ์ประเสริฐสิน   นายพิรุณ  เผ่าพงษ์
เลขานุการ   กรรมการ
     
 
พ.ต.อ.ไพฑูรย์  กิจสมัคร   นายอวยชัย  กิจเจริญ
กรรมการ   กรรมการ