รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 31 ต.ค. 2565 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,842 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,354 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,179,558,380.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 184,254,350.00 บาท
เงินให้กู้ 2,977,099,746.00 บาท
เงินรับฝาก 3,476,365,042.72 บาท
ทุนสำรอง 194,212,477.14 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 203,781,047.72 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,404,952,680.04 บาท
หนี้สิน 3,539,561,192.88 บาท
ทุน 1,761,806,254.86 บาท
กำไร 103,585,232.30 บาท