รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,711  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,441  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,085,946,512.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 180,982,679.00  บาท
เงินให้กู้ 2,790,147,611.00  บาท
เงินรับฝาก 2,822,619,347.30  บาท
ทุนสำรอง 154,682,016.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 184,570,262.83 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,610,952,196.97 บาท
หนี้สิน 2,836,530,527.66 บาท
ทุน 1,725,424,433.23 บาท