รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 30 เม.ย. 2567 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,935 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,312 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,247,998,430.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 190,766,040.00 บาท
เงินให้กู้ 3,050,811,969.00 บาท
เงินรับฝาก 3,618,341,062.41 บาท
ทุนสำรอง 219,592,866.61 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 221,280,902.93 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,566,966,483.07 บาท
หนี้สิน 3,642,808,898.22 บาท
ทุน 1,879,638,239.54 บาท
กำไร 44,519,345.31 บาท