รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 30 มิ.ย. 2567 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,953 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,303 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,255,664,090.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 191,128,370.00 บาท
เงินให้กู้ 3,168,828,151.00 บาท
เงินรับฝาก 3,551,381,776.08 บาท
ทุนสำรอง 219,592,866.61 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 217,949,146.93 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,523,510,261.93 บาท
หนี้สิน 3,577,245,225.49 บาท
ทุน 1,884,334,473.54 บาท
กำไร 61,930,562.90 บาท