รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 กันยายน 2563

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,748 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,434 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,101,771,793.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 185,346,481.00 บาท
เงินให้กู้ 2,756,614,618.00 บาท
เงินรับฝาก 2,942,500,293.74 บาท
ทุนสำรอง 166,628,079.81 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 196,055,751.17 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,690,309,681.98 บาท
หนี้สิน 2,957,599,750.77 บาท
ทุน 1,649,802,104.98 บาท