รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,650  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,487  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,058,465,119.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 184,281,058.00  บาท
เงินให้กู้ 2,653,456,548.00  บาท
เงินรับฝาก 2,614,669,667.64  บาท
ทุนสำรอง 154,117,516.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 193,116,915.33  บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,314,405,645.72 บาท
หนี้สิน 2,628,651,441.56 บาท
ทุน 1,589,980,608.85 บาท