รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 31 พ.ค. 2567 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,945 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,306 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,252,010,440.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 190,677,010.00 บาท
เงินให้กู้ 3,128,137,760.00 บาท
เงินรับฝาก 3,607,247,576.36 บาท
ทุนสำรอง 219,592,866.61 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 219,511,161.93 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,574,148,166.39 บาท
หนี้สิน 3,630,603,523.49 บาท
ทุน 1,881,791,478.54 บาท
กำไร 61,753,164.36 บาท