รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 30 ก.ย. 2565 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,841 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,355 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,176,885,400.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 183,613,660.00 บาท
เงินให้กู้ 2,990,732,057.00 บาท
เงินรับฝาก 3,494,610,437.20 บาท
ทุนสำรอง 194,212,477.14 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 206,833,633.72 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,362,777,239.05 บาท
หนี้สิน 3,516,504,692.68 บาท
ทุน 1,761,545,170.86 บาท
กำไร 84,727,375.51 บาท