รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 31 พ.ค. 2565 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,850 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,362 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,163,919,790.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 181,148,490.00 บาท
เงินให้กู้ 2,867,613,352.00 บาท
เงินรับฝาก 3,424,227,685.87 บาท
ทุนสำรอง 194,015,661.14 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 213,031,160.72 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,253,443,727.93 บาท
หนี้สิน 3,447,867,590.84 บาท
ทุน 1,752,115,101.86 บาท
กำไร 53,461,035.23 บาท