รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

 ณ 30 มิ.ย. 2565 

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,859 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,357 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,166,082,220.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 181,634,460.00 บาท
เงินให้กู้ 2,887,162,879.00 บาท
เงินรับฝาก 3,405,209,479.38 บาท
ทุนสำรอง 194,045,621.14 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 211,101,236.72 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,232,277,408.56 บาท
หนี้สิน 3,427,616,094.48 บาท
ทุน 1,752,863,537.86 บาท
กำไร 51,797,776.22 บาท