รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,624 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,489  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,052,843,949.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 182,283,128.00  บาท
เงินให้กู้ 2,599,014,090.00  บาท
เงินรับฝาก 2,570,890,978.94  บาท
ทุนสำรอง 152,850,556.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 197,250,669.33  บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,245,052,095.55 บาท
หนี้สิน 2,583,859,010.61 บาท
ทุน 1,585,228,302.85 บาท