รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,743  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,474  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,063,056,739.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 186,463,878.00  บาท
เงินให้กู้ 2,717,974,685.00  บาท
เงินรับฝาก 2,641,464,308.27  บาท
ทุนสำรอง 154,198,016.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 190,982,720.33  บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,374,474,920.19 บาท
หนี้สิน 2,655,741,909.13 บาท
ทุน 1,594,701,353.85 บาท