รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,744 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,431 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,111,145,343.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 179,878,749.00 บาท
เงินให้กู้ 2,755,298,263.00 บาท
เงินรับฝาก 2,974,455,267.67 บาท
ทุนสำรอง 166,628,079.81 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 194,260,085.17 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,759,701,257.56 บาท
หนี้สิน 2,988,017,020.77 บาท
ทุน 1,651,912,256.98 บาท