รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,710  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,478  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,062,284,269.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 185,276,648.00  บาท
เงินให้กู้ 2,661,797,683.00  บาท
เงินรับฝาก 2,630,232,763.22  บาท
ทุนสำรอง 154,117,516.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 192,207,818.33  บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,354,253,101.80 บาท
หนี้สิน 2,643,917,815.94 บาท
ทุน 1,593,886,251.85 บาท