รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 ต.ค. 2564

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,819 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,395 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,152,653,312.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 180,607,530.00 บาท
เงินให้กู้ 2,760,993,744.00 บาท
เงินรับฝาก 3,279,819,175.01 บาท
ทุนสำรอง 181,519,544.08 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 200,063,676.12 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 5,125,425,246.48 บาท
หนี้สิน 3,310,299,248.61 บาท
ทุน 1,714,844,062.20 บาท