รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 30 เม.ย. 2564

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,764 คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,418 คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,131,845,816.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 181,787,210.00 บาท
เงินให้กู้ 2,831,545,877.00 บาท
เงินรับฝาก 3,143,948,586.01 บาท
ทุนสำรอง 166,652,079.81 บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 316,576,722.19 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,996,734,173.80 บาท
หนี้สิน 3,158,841,389.31 บาท
ทุน 1,796,861,828.00 บาท