รายงานสถานะการเงินประจำเดือน

ณ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด จำนวน  
จำนวนสมาชิก 6,716  คน
จำนวนสมาชิกสมทบ 1,448  คน
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก 1,082,278,455.00  บาท
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 180,449,659.00  บาท
เงินให้กู้ 2,786,611,886.00  บาท
เงินรับฝาก 2,786,215,862.07  บาท
ทุนสำรอง 154,682,016.52  บาท
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 185,590,596.83 บาท

 

สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน

สินทรัพย์ 4,574,114,225.46 บาท
หนี้สิน 2,799,878,884.09 บาท
ทุน 1,722,243,690.23 บาท