วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก

  1. เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือผู้ไร้ความสามารถ
  3. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
  4. เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือค่าจ้าง และหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆ
  5. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  6. เป็นผู้พร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์นี้
  7. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

     1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แจ้งความจำนง และยื่นเอกสารดังนี้

            ก. ทะเบียนบ้านตัวจริง    

            ข. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง            

         กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้ พร้อมมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน           

     2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และฝึกสะสมเงินอย่างสม่ำเสมอตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัครอย่างน้อย 6 เดือน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นรายได้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะเรียกคืนไม่ได้

     3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับรองแล้วว่า ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของเครดิตยูเนี่ยนสากล และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     4. ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการดำเนินการ