วิธีการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก

  1. เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  2. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
  3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  4. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีกิจการร่วมกัน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
  5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

และคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

  • ตั้งบ้านเรือนและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลท่าข้าม
  • ตั้งบ้านเรือนและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลสามพราน หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, และ 9 ยกเว้นหมู่ที่ 1, 7, 8
  • ตั้งบ้านเรือนและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอำเภอสามพราน และมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของสมาชิก
  • บุคคลที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านของสมาชิกที่ใช้สินเชื่อจากสหกรณ์, ที่อยู่อาศัยในโครงการแก้ไขหนี้คั่งค้าง และโครงการสินทรัพย์รอการขายของสหกรณ์ เฉพาะในเขตอำเภอสามพราน

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

     1. ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์ จะต้องนำเอกสารยื่นต่อสหกรณ์ ดังนี้

            ก. ทะเบียนบ้านตัวจริง    

            ข. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง            

            ค. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้ พร้อมมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน           

     2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 200 บาท และฝึกสะสมเงินอย่างสม่ำเสมอตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัครอย่างน้อย 6 เดือน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นรายได้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะเรียกคืนไม่ได้

     3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับรองแล้วว่า ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของเครดิตยูเนี่ยนสากล และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     4. ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการดำเนินการ

     5. เมื่อผู้สมัครสมาชิกได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้ว จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งกับสหกรณ์ อย่างน้อย 1 บัญชี