คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 42/2563

 
   
  นายสำเริง  บุญอรุณรักษา  
  ประธานกรรมการ   
     
   
พ.ต.อ.ไพฑูรย์  กิจสมัคร    นางสาวสมพูน  กิจประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1.    รองประธานคนที่ 2. 
     
   
นายศักรินทร์  กิจสวัสดิ์   นายธงชัย  กิจบำรุง
เลขานุการ    เหรัญญิก