คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 44/2565

 
   
  นายสำเริง  บุญอรุณรักษา  
  ประธานกรรมการ   
     
   
นางสาวสมพูน  กิจประเสริฐ    นางศรีสุดา  รัฐถา
รองประธานคนที่ 1.    รองประธานคนที่ 2. 
     
   
นายศักรินทร์  กิจสวัสดิ์   นางวิรักษ์  คุปติธรรมกุล
เลขานุการ    เหรัญญิก