1. รายงานฐานะการเงิน
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ภาพกิจกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จำนวนสมาชิกสามัญ
5,959      คน
จำนวนสมาชิกสมทบ
1,182      คน
เงินทุนเรือนหุ้น  :
   สมาชิกสามัญ  
   สมาชิกสมทบ

844.328,321.00 ล้านบาท
149,555,255.00 ล้านบาท
เงินรับฝาก
1,921,238,792.27 ล้านบาท


 

Error: No articles to display

f t g m
Copyright 2016 - สนใจ ห่วงใย รับใช้ แบ่งปัน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด
46/31 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.034-287684-5, 034-385899 Fax.034-287684-5 ต่อ 111
E-mail : creditpeter@creditpeter.com
             cupeter.2513@gmail.com